Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zgłoś awarię » 994, 660 074 611

-.+Rozmiar tekstu

Działając na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. poz. 827) podajemy do wiadomości Odbiorcy usług (konsumenta) poniższe informacje.

Dane Sprzedawcy

Sprzedawcą jest: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Spółka z o.o. z siedzibą w Bochni przy ul. Majora Bacy 15, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieście w Krakowie – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000095395, będące płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, o numerze NIP: 868-000-15-10, o numerze REGON: 850493898, posiadające kapitał zakładowy w wysokości 47.597.000,00 złotych wpłacony w całości, prowadzące działalność z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia udzielonego przez Zarząd Miasta w Bochni.

Dane adresowe i kontaktowe Sprzedawcy

Siedzibą Sprzedawcy jest: 32-700 Bochnia, ul. Majora Bacy 15

Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Adres strony internetowej: www.mpwikbochnia.pl

Numer telefonu do siedziby: 14 614 95 10, 14 614 95 11

Numer fax: 14 614 95 13

Numery telefonów do zgłaszania awarii:

Stacjonarny: 994

Stacjonarny*: 14 614 95 25

Komórkowy*: 660 074 611

*opłata jak za połączenie standardowe, ponoszona przez wybierającego numer wg cennika właściwego jego operatora)

Adres dla potrzeb składania reklamacji przez Odbiorcę usług j.w.

Sposób kontaktowania się z Odbiorcą usług

Sprzedawca będzie kontaktował się z Odbiorcą usług za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, a w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonów. W sytuacji, gdy wymagają tego przepisy prawa, w tym umowa, Sprzedawca będzie kontaktował się z Odbiorcą usług przy zastosowaniu formy pisemnej (listownie).

Przedmiot świadczenia

Przedmiotem świadczenia usług jest:

 • dostawa wody w ilości i o ciśnieniu określonych w warunkach technicznych oraz zawartej umowie oraz o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a także odbieranie ścieków w ilości i na warunkach określonych w warunkach technicznych oraz umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą i odbiorcą. Szczegółowa informacja o jakości dostarczanej wody, w tym o jej twardości, publikowana jest na stronie internetowej Sprzedawcy i aktualizowana na bieżąco po uzyskaniu stosownych wyników badań laboratoryjnych.
 • usługi techniczne – informacje o przebiegu sieci wod-kan, wydawanie warunków technicznych, uzgadnianie dokumentacji,
 • usługi wykonania przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego,
 • usługi wstrzymania przepływu wody, awaryjne lub inne usługi wykonywane na zlecenie odbiorcy.

Cena lub wynagrodzenie za świadczenie usług wraz z podatkami

Taryfy stanowiące zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Miasta Bochnia i następujących miejscowości położonych w Gminie Bochnia: Gawłów, Krzyżanowice, Łapczyca, Ostrów Szlachecki, Słomka, dla poszczególnych grup Odbiorców w danym roku taryfowym są określone przez Radę Miasta Bochnia w uchwale. Taryfy zawierają zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obejmujące:

 • stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych – naliczane jednorazowo z chwilą przyłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych;
 • ceny za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków – stosowane w rozliczeniach za ilość pobranej wody i ilość odprowadzanych ścieków;
 • stawki opłat abonamentowych – naliczane Odbiorcy odrębnie dla usługi dostawy wody i usługi odprowadzania ścieków – w zależności od długości okresu rozliczeniowego (1- lub 2-miesięcznego) i bez względu na ilość pobranej wody i ilość odprowadzanych ścieków a także w przypadku braku poboru wody lub odprowadzania ścieków;
 • stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych – stosowane w rozliczeniach z Odbiorcami odprowadzającymi ścieki przemysłowe.

Sprzedawca udostępnia bezpłatnie cennik opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz stawek opłat abonamentowych w rozliczeniach z Odbiorcami (wyciąg z obowiązujących taryf):

 1. w formie pisemnej w siedzibie Sprzedawcy;
 2. w formie pisemnej, jako załącznik do zawieranej umowy;
 3. w formie elektronicznej na stronie internetowej Sprzedawcy.

Wszystkie podawane tam ceny zawierają podatek od towarów i usług VAT (wysokość podatku od towarów i usług naliczana jest zgodnie ze stawkami obowiązującymi na dzień wystawienia odpowiedniej faktury). Dodatkowo w przypadku zmiany taryfy MPWiK w Bochnia publikuje stosowne ogłoszenie w lokalnych środkach masowego przekazu.

Obowiązek dostarczenia towarów bez wad

Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar wolny od wad, tj. w przypadku dostawy wody – o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami, o ciśnieniu określonym w warunkach technicznych lub dokumentacji projektowej i w ilości określonej w zawartej umowie, a w przypadku odbioru ścieków – w sposób niezawodny i w ilości określonej w zawartej umowie. Usługi techniczne oraz drobne naprawy awaryjne realizowane są na podstawie pisemnego wniosku lub zlecenia osoby zainteresowanej. Pozostałe usługi wykonywane na zlecenie odbiorcy realizowane są na warunkach uzgodnionych w umowie, w której zawarte są informacje dotyczące właściwości poszczególnych prac/towarów. W zależności od przedmiotu umowy, do zawieranych umów mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego odpowiednie ze względu na przedmiot zawieranej umowy. W każdym przypadku Sprzedawca jest jednak zobowiązany do wykonania zobowiązania bez wad. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi została określona w przepisach wykonawczych rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989). Sprzedawca informuje, że do działań w zakresie świadczenia usług dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Bochnia stosuje się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalony Uchwałą Nr XXXIX/380/05 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 29.12.2005r.

Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy:

Koszty porozumiewania się na odległość (w tym koszty połączeń telefonicznych i korzystania z sieci Internet) w celu zawarcia umowy ponoszone są przez stronę inicjującą, zgodne z taryfą jego operatora.

Sposób i termin zapłaty:

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej doręczenia. Odbiorca może dokonać zapłaty:

 1. Gotówką bez żadnych dodatkowych opłat prowizyjnych:
  • kasa w siedzibie Spółki, Pn - Pt w godz. 7.30 – 14.00;
  • UNICAS w Wiejskim Domu Towarowym, Rynek 7, Pn – Pt w godz. 8.00 – 16.45, Sb w godz. 8.00 – 12.00;
 2. Przelewem na numer rachunku bankowego Spółki, indywidualnie nadany dla każdego Odbiorcy i wskazany na fakturze VAT. Koszty związane z wykonaniem przelewu ponosi Odbiorca zgodnie z tabelą opłat i prowizji banku, w którym Odbiorca prowadzi swój rachunek bankowy.

W szczególnie uzasadnionej sytuacji Sprzedawca może rozłożyć płatność za wykonaną usługę na raty, których wysokość i termin zapłaty uzgodnione są w umowie zawartej przez Sprzedawcę z Odbiorcą.

Sposób i termin spełnienia świadczenia usług przez Sprzedawcę

Sprzedawca jest zobowiązany do stałego świadczenia usług na rzecz Odbiorcy na warunkach określonych w zawartej z Odbiorcą umowie. Rozliczenia z tytułu wykonania usług przez Sprzedawcę na rzecz Odbiorcy będą następowały w okresach rozliczeniowych 1 miesięcznych lub 2-miesięcznych – każdorazowo stosownie do ustaleń zawartych w umowie z poszczególnym Odbiorcą. Ustalenie ilości sprzedanej wody będzie następować na podstawie wskazań wodomierza głównego. Ilość odprowadzonych ścieków ustalana będzie na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku, jako równa ilości pobranej wody. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku poprzedniego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku poprzednim i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek Odbiorcy usług występuje o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego. W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez Odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia.

Sposób załatwiania reklamacji

Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania umowy przez Sprzedawcę. Sprzedawca rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Jeżeli załatwienie reklamacji wymaga ustaleń w okresie dłuższym niż wskazany powyżej, Sprzedawca przed upływem ww. terminu informuje o tym fakcie osobę, która złożyła reklamację i wskazuje ostateczny termin jej rozpatrzenia. Termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia reklamacji. Odbiorca może domagać się od Sprzedawcy obniżenia należności w razie dostarczenia wody o pogorszonej jakości oraz ciśnieniu niższym od określonego warunkami technicznymi. Wielkość obniżenia należności wynikać będzie z ilości wody dostarczonej w okresie trwania zakłócenia i określona zostanie przez strony w stosownym protokole. W przypadku wniosku Odbiorcy o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego, termin rozpatrzenia reklamacji uzależniony będzie od terminu wykonania ekspertyzy wodomierza przez Obwodowy Urząd Miar. Zgłoszenia przez Odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury VAT nie wstrzymuje jej zapłaty. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na pisemne żądanie Odbiorcy usług zwraca się ją niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

Prawo rozwiązania umowy

Umowa o świadczenie usług z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony. Czas trwania umowy określają strony, stosownie do poczynionych między sobą uzgodnień. Umowa może być rozwiązana:

 1. za porozumieniem stron w każdym czasie,
 2. przez Odbiorcę na podstawie wypowiedzenia złożonego na piśmie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia,
 3. przez Sprzedawcę w przypadku odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego z powodów wymienionych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. przyłącze jest wykonane niezgodnie z przepisami prawa; z tytułu braku zapłaty za pełne dwa okresy rozliczeniowe za dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków; został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków przez celowo uszkodzony lub pominięty wodomierz lub urządzenie pomiarowe),
 4. z upływem dnia wskazanego w umowie zawartej na czas określony.

Termin związania ceną

Ceny i stawki opłat określone w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są ustalane na okres 1 roku. Zmiana cen i stawek opłat określonych w taryfie nie wymaga zmiany umowy ani wypowiedzenia dotychczasowych warunków. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, ceny i stawki opłat wskazane w taryfach mogą ulec zmianie w zakresie wynikającym ze zmiany stawki podatku. Uzgodniona przez strony cena za pozostałe usługi świadczone przez Sprzedawcę wiąże do momentu jej zmiany przez strony.

Kaucje i zabezpieczenia

Sprzedawca nie wymaga od Odbiorcy usług złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

Możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Odbiorca usług może zdecydować się na dochodzenie polubownego rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą związanego ze sprzedażą towaru przed jednym ze stałych sądów polubownych specjalizujących się w sprawach konsumenckich, które to sądy działają przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej na podstawie art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej, zgodnie z ich regulaminami.
 2. Odbiorca może skorzystać z postępowania mediacyjnego uregulowanego szczegółowo w przepisach art. 1831 – 18315 Kodeksu postępowania cywilnego
 3. Odbiorca może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Odbiorcą a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 

Strona Miasta Bochnia                               Biuletyn Informacji Publicznej

 • baner
 • baner
 • baner
 • baner